Нашій школі - 70!Нашій школі - 70!                                                                                                                           
Діагностичний інструментарій

Школа визначає специфічний відбиток на діяльність соціального педагога — він насамперед педагог, а потім уже соціальний працівник. Тому для нього актуальні традиційні педагогічні і виховні методи роботи: переконання, роз'яснення, порада, опора на позитивний приклад, використання суспільної думки, соціуму, національних традицій, а також таких могутніх соціально-педагогічних інструментів виховання, як праця, спорт, гра, благодійна діяльність, культурна освіта.
У той же час, з огляду на особливості діяльності соціального педагога, він має бути компетентним по широкому колу питань. Насамперед, соціальному педагогу необхідно бути дуже добре «підкованим» в області юриспруденції і права. Не тільки цивільні судові справи, у тому числі й карні, по яких проходять діти і підлітки, вимагають таких знань і навичок. Профілактична робота з родинами і дітьми «групи ризику» також потребують правової освіти.
Соціальний педагог навчально-виховного закладу вивчає соціум, що оточує дитину, його родину, заклад, де знаходиться дитина. Соціальний педагог працює над тим, щоб визначити точний «соціальний діагноз» дитини, виховний потенціал мікросоціуму, що його оточує, готовність до включення в соціально-педагогічну діяльність усіх учасників виховного процесу.  Соціально-педагогічну роботу не­можливо уявити без елемента посередництва, до того ж цей елемент відіграє роль не периферійного, а центрального. У найзагальнішому вигляді соціальний педагог — це посередник між учнем і соціумом. Необхідність посередництва між учнем і різноманітними соціальними структурами виникає тоді, коли перший не може самостійно реалізувати свої права та мож­ливості.
Професійну діяльність в цьому напрямку соціальний педагог  здійснює за допомогою опанування методами соціально-педагогічної діагностики.

Соціально – педагогічна діагностика – це спеціально організований процес пізнання, в якому відбувається збір інформації про вплив на особистість і його соціум соціально – психологічних, педагогічних, екологічних і соціальних факторів з метою підвищення ефективності соціально-педагогічної діяльності. За змістом і кінцевою метою вона є педагогічною, а за методикою проведення має багато спільного з психологічними і соціологічними дослідженнями. Метою соціально-педагогічної діагностики є встановлення соціального діагнозу. Крім цього діагностика передбачає проведення профілактичних заходів щодо запобігання асоціальної поведінки особистості.

  Об’єктом діагностики для соціального педагога в навчально-виховних закладах є особистість дитини в системі її взаємодії з соціальним мікросередовищем та окремими суб’єктами цього середовища, які впливають на формування та розвиток даної особистості. Предметом діагностики є соціально – педагогічна реальність. Предмет та об’єкт діагностики мають бути  відображені у змісті діагностики.

Процес діагностики можна умовно поділити на етапи:

1.     Аналіз первинної інформації, що одержується на початку роботи;

2.     Визначення об’єкта діагностики та способу її проведення;

3.     Підготовка до діагностичної діяльності (технічна, методична, психологічна тощо);

4.     Процес діагностики – застосування діагностичних процедур;

5.     Аналіз результатів діагностики та постановка соціального діагнозу.

На основі отриманих даних робиться висновок і визначається проблема, що дозволяє соціальному педагогу перейти до вибору відповідних технологій соціально-педагогічної роботи.

Завдання соціально-педагогічної діагностики в роботі соціального педагога навчально-виховного закладу полягають у вивченні:

-   особистісних, індивідуально-психологічних особливостей дитини;

-   позитивного і негативного впливу мікросоціуму на дитину;

-   виховного потенціалу мікросередовища дитини;

-   дослідженні «проблемного поля» особистості.

Соціальна діагностика повинна здійснюватись за допомогою певного діагностичного інструментарію, який є сукупністю різних соціологічних та статистичних методів. Загалом діагностичний інструментарій різних видів діагностики досить різноманітний. Тому неможливо дати детальні поради щодо застосування певних діагностичних методик, навіть для типових ситуацій. У своїй роботі соціальний педагог повинен застосовувати комплексне дослідження. Наприклад, бесіди за певною схемою, спостереження, комплекс методик різного рівня складності. У процесі комплексного дослідження доцільно чергувати вербальні та невербальні, малюнкові, ігрові та інші методики. Оскільки перелік цих методів досить великий, зробимо короткий змістовний огляд найбільш поширених і тих які найчастіше використовуються в практиці.

Найбільш розповсюдженими серед них є:

спостереження;

методи опитування (інтерв’ювання, анкетування, фокус-група);

методи аналізу документів;

експертна оцінка;

аналіз соціуму.