Нашій школі - 70!Нашій школі - 70!                                                                                                                           

Підготовка та підвищення кваліфікації

медичних та фармацевтичних кадрів

Вищі навчальні заклади та заклади післядипломної освіти системи МОЗ України беруть активну участь у реалізації реформ сфери охорони здоров'я шляхом кадрового забезпечення пілотних регіонів та наукового обґрунтування процесу реформування галузі.

Станом на 01.01.2014 за оперативними даними МОЗ України у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації та закладах післядипломної освіти, підпорядкованих МОЗ України, навчаються за державним замовленням 25404 осіб.

За державним замовленням у вищих навчальних закладах та науково-дослідних установах МОЗ України навчається 819 клінічних ординаторів, 504 магістри, 1295 аспірантів, 34 докторанти. Кількість лікарів-інтернів, які навчаються за державним замовленням – 6901 особа, пройшли підготовку 72088 слухачів.

За кошти юридичних та фізичних осіб навчається 24273 майбутніх лікарів – громадян України (денна форма), заочно – 13039 осіб, іноземних громадян – 24945 осіб.

На виконання Національного плану дій на 2013 рік в обласних адміністративно-територіальних одиницях запроваджуються місцеві програми підготовки медичних працівників (м. Київ, Донецька. Дніпропетровська та Вінницька області) у вищих медичних навчальних закладах IV рівня акредитації МОЗ України та поліпшення їх соціального захисту, створюються навчально-практичні центри первинної медико-санітарної допомоги.

Потрібно зазначити, що обсяги державного замовлення на підготовку фахівців упродовж останніх років лише компенсували природні втрати лікарів, пов'язані з виходом на пенсію, смертю, зміною професії та зростаючою міграцією тощо і не давали можливості зменшити кадровий дефіцит у сфері охорони здоров'я.

Для виправлення несприятливої кадрової ситуації за ініціативи МОЗ України Урядом було ухвалено рішення щодо поступового збільшення обсягів державного замовлення на підготовку лікарів упродовж 2014 – 2016 років для вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів МОЗ України:

у 2014 році обсяг прийому на лікарські спеціальності за напрямом "Медицина" становитиме 5165 осіб (збільшення + 597 осіб у порівнянні із показником 2013 року, який становить 4568 осіб);

у 2015 році обсяг прийому на лікарські спеціальності за напрямом "Медицина" планується збільшити до 6,2 тисяч осіб;

у 2016 році – до 7,7 тисяч осіб.

Наукова діяльність

Наукові дослідження, які виконуються у рамках фундаментальних та прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини, спрямовані на розробку нових та удосконалення існуючих методів і засобів профілактики, діагностики та лікування найбільш поширених та соціально значущих захворювань. Результати цих досліджень впливають на якість надання медичної допомоги населенню та процеси реформування сфери охорони здоров'я через підготовку науково обґрунтованих заходів.

Ці дослідження здійснюються у 22 науково-дослідних установах, наукових підрозділах вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України відповідно до наказу МОЗ України від 29.01.2013 № 61 "Про затвердження переліку наукових досліджень та розробок, які виконуватимуться у 2013 році".

Всього у 2013 році виконувалося 216 наукових робіт, з них 33 фундаментальних та 183 прикладних наукових досліджень.

Пріоритетними являлися також наукові дослідження у сфері новітніх біотехнологій (зокрема, розробка фармакологічних препаратів метаболічної дії з використанням нанотехнологій, удосконалення новітніх технологій мінімальної інвазивної та ендоскопічної хірургії, протонно-променева терапія онкозахворювань, тканинна та клітинна інженерія, розробка засад нанотоксикології, розвиток ядерної медицини), імунопрофілактики інфекційних хвороб; профілактики онкологічних захворювань та раннього виявлення передракової патології.

За результатами наукової діяльності вищих медичних навчальних закладів та науково-дослідних установ МОЗ України щороку формується Реєстр галузевих нововведень, який містить пропозиції (нововведення) для впровадження у практику охорони здоров'я, який з 2014 року буде формуватися спільно з Національною академією медичних наук України.

Міжнародне науково-технічне співробітництво здійснювалося як на міждержавному рівні, так і на рівні договорів між науковими установами, навчальними закладами, факультетами, окремими кафедрами, клініками, лабораторіями, центрами, госпіталями, фірмами тощо.

Основними формами міжнародного співробітництва є участь вітчизняних вчених у роботі міжнародних організацій, створення та реалізація спільних наукових проектів, стажування на базах профільних наукових центрів, установ, клінік тощо, участь у роботі міжнародних конгресів, з'їздів, симпозіумів, конференцій, обмін науковими та інформаційними виданнями, взаємодопомога при розробці та впровадженні в практику нових методів діагностики, лікування та профілактики найбільш поширених та соціально значущих захворювань, а також нових або удосконалених технологій організації медичної допомоги та управління охорони здоров'я.

З метою розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо пріоритетних напрямів розвитку медичної науки, забезпечення наукового супроводу реформування сфери охорони здоров'я наказом МОЗ України від 10.10.2013 року № 873 "Про Вчену медичну раду Міністерства охорони здоров'я" затверджено положення та новий склад Вченої медичної ради МОЗ України.